Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Ontspannen Kracht

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Ontspannen Kracht gesloten overeenkomsten, hoe ook genaamd en van welke aard ook. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Deze voorwaarden gelden ten behoeve van Ontspannen Kracht, haar werknemers, hulppersonen en andere van haar zijde bij de overeenkomst betrokken (rechts)personen. De wederpartij aanvaardt deze voorwaarden mede namens de andere van haar zijde bij de overeenkomst betrokken (rechts)personen en vrijwaart Ontspannen Kracht voor claims in verband met deze overeenkomst die buiten deze algemene voorwaarden vallen.
  2. Ontspannen Kracht factureert op het moment dat de offerte voor de opdracht schriftelijk akkoord is bevonden door de opdrachtgever. Bijkomende kosten en verrekeningen worden achteraf gefactureerd. Ontspannen Kracht factureert per e-mail naar een door de opdrachtgever te noemen e-mailadres. De betalingstermijn is veertien dagen na verzending van de factuur. Na het verstrijken van die termijn maakt Ontspannen Kracht aanspraak op buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 500 en de wettelijke handelsrente.
  3. De aansprakelijkheid van Ontspannen Kracht, haar werknemers, hulppersonen en andere van haar zijde bij de overeenkomst betrokken (rechts)personen of (rechts)personen voor wier handelen Ontspannen Kracht op welke manier dan ook aansprakelijk zou kunnen zijn, is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Ontspannen Kracht uitkeert, vermeerderd met het eigen risico.
  4. Ontspannen Kracht is gemachtigd voor de uitvoering van de overeenkomst zo nodig derden in te schakelen en eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen en andere voorwaarden van die derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.
  5. Op alle overeenkomsten met Ontspannen Kracht is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die verband houden met door Ontspannen Kracht gesloten overeenkomsten kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Den Haag.